Zákon č. 124/2006 Z. z. v ustanovení § 7 a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv. neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí

  • • majú pridelené referentské vozidlo alebo
  • • používajú súkromné motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu,

so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti (kvalifikácie), na základe ktorých sa získava vodičský preukaz, tzn. s právnymi dopravnými predpismi, napr. zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Zamestnávateľ dôsledne zabezpečí plnenie § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. pri oboznamovaní zamestnanca – neprofesionálneho vodiča len s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví a s ochranou pred nimi, so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca. 

Teda právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia neukladajú povinnosť  školenia vodičov motorových vozidiel z odborných záležitostí týkajúcich sa vedenia motorového vozidla podľa predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky.   

Avšak z horeuvedených skutočností nebráni zamestnávateľom pre svojich zamestnancov – neprofesionálnych vodičov vykonávať školenia aj z právnych predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky na základe dobrovoľnosti, aj keď zákon č. 124/2006 Z. z. to neukladá.

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/oboznamovanie-zamestnancov-neprofesionalnych-vodicov-podla-%C2%A7-7-zakona-c-1242006-z-z/