Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktoré budú platné od 1. 12. roku 2017:

Zamestnanci zaradený do 1. kategórie prác:

  • •  zamestnávatelia budú oslobodení od povinnosti 1 x 12 mesiacov hodnotiť zdravotné riziko a kategorizáciu prác na pracovisku u svojich zamestnancov.
  • •  povinnosť hodnotiť zdravotné riziko a kategorizáciu prác na pracovisku u svojich zamestnancov sa mení na jednorazovú, resp. opätovnú len pri podstatnej zmene zdravotného rizika (napr. ak pribudne     úplne nová náplň práce doteraz nevyhodnotená či nastane preradenie zamestnancov v rámci kategórií prác).

Zamestnanci zaradený do 2. kategórie prác:

  • •  frekvencia hodnotenia zdravotného rizika sa predlžuje z 1 x ročne na každých 18 mesiacov, u zamestnancov 3. a 4. kategórie prác sa napokon zachováva súčasná frekvencia 1-krát ročne (§ 30 ods. 1 nové     písm. d) zákona 355/2007 Z.z.).

Kto nemôže vykonávať túto činnosť:

  • •  po novom, vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika či bezpečnostnotechnickej služby nebude možné, čo       zdôvodnil predkladateľ ich nedostatočnou odbornou zdatnosťou v tejto oblasti (§ 30a ods. 3 návrhu).

Činnosť PZS bude môcť vykonávať už len:

  • •  verejný zdravotník s praxou na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dva roky,
  • •  oprávnené pracovné zdravotné služby dodávateľským spôsobom,
  • •  lekára so špecializáciou.

Novelou sa od 1. 12. 2017 vypúšťa aj príloha zákona 3b, ktorá dnes určuje minimálny rozsah výkonu PZS.

V zmysle pripravovaných zmien, je pozitívnou informáciou aj to, že znížením frekvencie výkonov dôjde aj k úprave zmluvy – zníženiu finančného zaťaženia a frekvencie poskytovania služieb v oblasti PZS.

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom kolektív Pyrokomplex s.r.o.

v Námestove 27.11.2017