Pracovná zdravotná služba

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinná od 01. 08. 2014

Novela č. 204/2014 Z.z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z.z.) účinná od 01.08.2014 zavádza zmenu, podľa ktorej budú zamestnávatelia povinne zabezpečovať zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov. Doposiaľ sa takéto opatrenie vzťahovalo len na rizikových pracovníkov, teda 3. a 4. kategórie.

Povinnosť zamestnávateľa sa líši v závislosti od zaradenia zamestnancov do jednotlivých kategórií zamestnaní:

1. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1. a 2. zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami týchto zamestnancov nasledovne:
         a) využitím tímu pracovnej zdravotnej služby (PZS)
         b) prostredníctvom odborne spôsobilého pracovníka

 • samostatne lekárom (so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci, hygiena práce a pracovné lekárstvo, verejné zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia),
 • samostatne verejným zdravotníkom, diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygienickej služby, iným zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v odbore hygiena pracovných podmienok alebo hygiena životných alebo pracovných podmienok,
 • samostatne bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

2. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 3. a 4. zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami týchto zamestnancov s využitím tímu PZS.

Zamestnávateľ môže PZS zabezpečiť:

 • Vlastnými odbornými zamestnancami
 • Dodávateľským spôsobom prostredníctvom tímu PZS, ktorý je držiteľom oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie alebo prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou špecializáciou, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá vykonáva niektoré činnosti PZS samostatne v rozsahu zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie.

Lekárske prehliadky je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre:

 • Zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (3. a 4. kategória)
 • Zamestnancov, ktorých zdravotná spôsobilosť sa vyžaduje podľa osobitných predpisov.
 • Zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej kategórie na tom istom pracovisku
 • Zamestnancov, ak nevykonávali prácu dlhšie ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov a ich práca je zaradená do 2., 3. alebo 4. kategórií

Za nesplnenie povinností je možné zamestnávateľovi udeliť pokutu až do výšky 20.000 EUR. Na splnenie povinností zamestnávateľom vyplývajúcich mu z novely č. 204/2014 Z.z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia budú dohliadať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravia.

Čo je našou náplňou práce?

V rámci dohľadu nad pracovnými podmienkami najmä:

 • hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
 • hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa,
 • navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
 • poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci,
 • zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia.

Výhody využívania našich služieb:

 • Kvalitný tím zložený z odborníkov z odboru verejného zdravotníctva a pracovného lekárstva,
 • Regionálna dostupnosť a rýchly servis,
 • Zdravotný dohľad nad faktormi pracovného prostredia vykonávaný odborníkmi s požadovaným zdravotníckym vzdelaním,
 • Odborné poradenstvo, školenia a konzultácie na pracovisku,
 • Odborná pomoc a poradenstvo pri zisťovaní a objektivizácii príčin vzniku chorôb z povolania,
 • Využívanie moderného softwéru a databázových prostriedkov pre komplexné poskytovanie zdravotného dohľadu na Vašou spoločnosťou.

Aj zamestnávateľ zaradený do 1. alebo 2. kategórie môže pre svojich zamestnancov zabezpečiť profesionálny dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a využiť aj služby pracovnej zdravotnej služby a jej tímu. Pokiaľ Vás naša ponuka nezaujme, alebo ste zaradený do 3. a 4. kategórie, odporúčame Vám využiť kvalitné odborné služby pracovnej zdravotnej služby spoločnosti BOZPO s.r.o. s ktorou naša spoločnosť úzko spolupracuje.

Otázky a odpovede

Ako je to s lekárskymi preventívnymi prehliadkami vo vzťahu k práci?

Živnostník, ktorý zamestnáva zamestnancov, je zamestnávateľ a vzťahujú sa naňho všetky povinnosti, vyplývajúce pre zamestnávateľov zo zákona.

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu v 1. a 2. kategórii, nemá povinnosť zabezpečiť pre seba zdravotný dohľad (ale môže).

Ak vykonáva rizikovú prácu, tak áno, musí ho zabezpečiť primerane podľa zákona 355/2007 (§ 30 ods. 7):

 • musí zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,
 • musí zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu,
 • musí predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ako aj návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • musí uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Môže si zamestnanec vybrať lekára na lekársku prehliadku?

Doplnením zákona č. 576/2004 Z. z. sa ustanovuje, že zamestnanec nemá právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – lekára, vzhľadom na povinnosť danú zamestnávateľovi zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnancov, ako aj na striktné určenie lekárov vykonávajúcich lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci v tíme pracovnej zdravotnej služby alebo mimo tohto tímu, ktorí vykonajú cielenú lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci vzhľadom na konkrétne pracovné podmienky zamestnanca.

 

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!