KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje vykonávanie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktoré ukladá povinnosť stavebníkovi vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pozostáva najmä z nasledovných činností:

  • kontrola plnenia predpísaných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovočinná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP na stavenisku
  • kontrola spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia
  • kontrola uplatňovania správnych pracovných postupov
  • poradenstvo a návrh opatrení

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!