Bepečnostno-technická služba

Spoločnosť PYROKOMPLEX s.r.o. je držiteľom oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR na výkon bezpečnostno-technickej služby:

 • výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika v priestoroch a na pracoviskách zmluvného partnera
 • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia
 • vypracovanie a aktualizácia predpísanej dokumentácie z oblasti BOZP
 • posúdenie rizika pri výkone činností zamestnancov, vypracovanie písomného dokumentu s návrhom na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • vyšetrovanie pracovných úrazov a spracovanie predpísanej agendy
 • zastupovanie zmluvného partnera pri šetrení závažného pracovného úrazu
 • pravidelná kontrolná činnosť na pracoviskách v termínoch podľa požiadavky zamestnávateľa
 • príprava organizácie na zavedenie systému OHSAS 18001 a zastupovanie pri auditoch
 • realizácia výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP
 • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku
 • zastupovanie zmluvného partnera pri kontrolách IP a pod.

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!