PYROKOMPLEX, s.r.o. vznikla v roku 2004 transformáciou odborníkov a podnikateľských subjektov pôsobiacich na domácom
i zahraničnom európskom trhu.Využívame naše skúsenosti, profesionalitu a poskytujeme komplexné služby spoločnostiam, organizáciam
aj jednotlivcom od projektovej dokumentácie, poradenstva, cez predaj produktov, montáž, údržbu až po následný záručný a pozáručný
servis. Každá z uvedených aktivít sa neustále mení a vyvíja aj po legislatívnej stránke, čo si vyžaduje neustálu aktualizáciu. Dôležitým
prvkom zabezpečenia vysokej kvality je kontinuálna a objektívna kontrola nami poskytovaných služieb a tovaru. Znalosť domáceho
a medzinárodného prostredia, flexibilita, spoľahlivosť a spolupráca s uznávanými autoritami z uvedených oblastí, predurčuje firmu
PYROKOMPLEX, s.r.o. za vhodného partnera práve pre Vás.KONTAKT:

Dodacia adresa a prevádzkova adresa:

Bernolákova 375/1
029 01 Námestovo
Slovenská republika
 
Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti:
Štefánikova 264/30
029 01 Námestovo
Slovenská republika
 
Štefan Balcerčík | konateľ spoločnosti
T +421 905 106 021 | Fax +421 43 238 8298
sbalcercik@pyrokomplex.sk
 
Peter Balcerčík | technický riaditeľ
T +421 907 242 850 | Fax +421 43 238 8298
pbalcercik@pyrokomplex.sk
 
Sekretariát
T +421 905 106 021, +421 907 242 850
Fax +421 43 238 8298
info@pyrokomplex.sk
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Ponúkame klientom komplexné služby a produkty:
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • stály dohľad zabezpečený pravidelnými prehliadkami pracovísk so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov
 • vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení k prevencii rizík vypracovanie zákonnej
 • dokumentácie a vnútorných predpisov BOZP
 • vyšetrovanie a odškodňovanie pracovných úrazov, vykonávanie dychových skúšok na alkohol u zamestnancov

AKREDITOVANÉ ŠKOLIACE STREDISKO

 • vodiči z povolania a vodiči referenti, vodiči motorových vozíkov, práce vo výškach, pilčíci, lešenári, viazači bremien,
  obsluha zdvíhacích zariadení, obsluha stavebných strojov

OCHRANA PRED POŽIARMI

 • školenia zamestnancov z ochrany pred požiarmi 
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • periodické protipožiarne prehliadky 
 • projekty požiarnej bezpečnosti stavby

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • zabezpečenie plnenia požiadaviek právnych predpisov  v oblasti životného prostredia 
 • zatriedenie odpadov, spracovanie predpísanej dokumentácie
 • výkazy emisií
 • ročné hlásenia

CIVILNÁ OCHRANA

 • spracovanie dokumentácie CO pre objekty v zmysle platnej legislatívy
 • realizácia školenia a prípravy obyvateľstva

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKÁCH

 • spracovanie plánu BOZP na stavenisku
 • zabezpečenie koordinácie bezpečnosti na stavenisku

BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, zdvíhacích a tlakových
 • vypracovanie plánov revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ v zmysle požiadaviek právnych predpisov 
 • vypracovanie vnútorných predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení

SERVISNÁ ČINNOSŤ

 • revízie, kontroly, opravy a tlakové skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a vodovodov,
  požiarnych uzáverov, protipožiarnych technických zariadení
 • údržba a opravy vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových a zdvíhacích

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 • požiarno-technické zariadenia
 • hasičská výstroj a výzbroj
 • bezpečnostné tabuľky a značenie