Kurzy / LESNÉ STROJE

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami:

Vykonávame základné, opakované a aktualizačnú odbornú prípravu všetkých lesníckych strojov a zariadení.

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz 
 • Opakované školenie
 • Aktualizačná odborná príprava

Ponúkame Vám aj REKVALIFIKAČNÝ KURZ / RE–PAS hradený úradom práce!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO

Ponúkame:

 • získanie oprávnenia pre prácu s lesnými stojmi a zariadeniami
 • vystavenie preukazu dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu raz za 2 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu raz za 5 rokov
 • odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vybranými lesníckymi strojmi a zariadeniami

Periódy:

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť- potvrdenie od lekára o spôsobilosti pre práce s lesníckymi strojmi a zariadeniami, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny doklad o absolvovaní – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál

ROZDELENIE LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ

 • vyťahovače
 • univerzálne a špeciálne traktory používané pri sústreďovaní dreva
 • kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a drevné sortimenty
 • stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve
 • jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov
RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

 

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ VYPLNENIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

LESNÉ STROJE
Sending

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU VO FORMÁTE PDF