Oznámenie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 sa bude vykonávať aj v roku 2020, keďže pripravovaná novela zákona č. 355/2007 z. z. nebola parlamentom schválená a platí pôvodný zákon.

Vzhľadom na to, že novela zákona č. 355/2007 Z. z. s navrhovanou účinnosťou od 1. 1. 2020 navrhuje predĺženie lehoty zaslania oznámenia kategórie 2, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.